ایمنی، امنیت و مدیریت بحران

۱- مطالعات مرحله اول ایمنی و امنیت سایت پتروشیمی مبین

کارفرما : شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه  ایمنی و امنیت

–         تدوین دستورالعمل مدیریت بحران

–         ارزیابی زیست محیطی

–         مدلسازی وقایع و پیآمدها

–         شبیه­سازی سه­بعدی مخاطرات و پیآمدهای مختلف در تاسیسات

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه

۲- مطالعات  ایمنی و امنیت سایت پتروشیمی برزویه

کارفرما : شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه ایمنی و امنیت

–         تدوین دستورالعمل مدیریت بحران

–         ارزیابی زیست محیطی ناشی از بحران

–         مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران

–         شبیه­سازی سه­بعدی مخاطرات و پیآمدهای مختلف در تاسیسات

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه۳-مطالعات  ایمنی و امنیت چند راهه گناوه

کارفرما : شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شرح کار مختصر پروژه :

         مطالعات مهندسی مفهومی  ایمنی و امنیت

–         مطالعات مدیریت بحران آفندی و واکنش در شرایط اضطراری

–          ارزیابی ریسک تهاجم

–         شبیه سازی پیآمدهای مخاطرات

–         بازنگری سامانه­ی ایمنی تاسیسات

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح مفهومی
۴- مطالعات ایمنی و امنیت پالایشگاه اصفهان

کارفرما : شرکت پالایش نفت اصفهان

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی ایمنی و امنیت

–         مطالعات مدیریت بحران آفندی و تدوین دستورالعمل

–         مدلسازی وقایع و پیآمدها

–          ارزیابی ریسک تهاجم

–         مرور و ارزیابی مطالعات انجام شده مقاوم سازی لرزه­ای با توجه به ضوابط ایمنی و امنیت

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح مفهومی

۵- مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت کارگاهی ایمنی و امنیت ایستگاه های تقلیل فشار گاز شماره ۳ شهر ری و ایستگاه نیروگاه برق منتظرقائم

کارفرما: شرکت گاز استان تهران

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه  ایمنی و امنیت

–          مطالعات مهندسی تفصیلی  ایمنی و امنیت ایمنی و امنیت

–          مطالعات مهندسی مفهومی و پایه مقاوم سازی لرزه­ای

–          مطالعات مهندسی تفصیلی مقاوم سازی لرزه­ای

–         تدوین دستورالعمل مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران  و زلزله

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         نظارت کارگاهی اجرای تدابیر پدافند غیر عامل و مقاوم سازی لرزه­ای

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه و تفصیلی

–         تهیه و تدوین بسته­های اجرای مناقصات PC حاصل از مطالعات

–         ارزیابی و اجرای مرحله مقدماتی استعلام کالا از تامین کنندگان و سازندگان


۶- مطالعات  ایمنی و امنیت طرح انتقال آب از چشمه کوهرنگ به شهرکرد

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ­ای چهارمحال و بختیاری

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه ایمنی و امنیت

–          تدوین دستورالعمل مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی پخش سیلاب ناشی از بحران

–         شبیه سازی انواع خسارات و خرابی­های وارد بر خط لوله و تاسیسات جانبی آن در اثر تهاجم

–          ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه


۷- مطالعات مراحل اول و دوم ایمنی و امنیت پالایشگاه گاز پارسیان

کارفرما: شرکت پالایش گاز پارسیان

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی ایمنی و امنیت

–         تدوین دستورالعمل مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی وقایع و پیآمدها

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین جدول HAZOP 

–         اجرای دوره­ی آموزشی نرم افزار PHAST برای شبیه­سازی پیآمدها در تاسیسات پالایشگاه پارسیان

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح مفهومی۸-مطالعات مرحله اول  ایمنی و امنیت خط لوله انتقال فرآورده­های نفتی از پالایشگاه بندرعباس به رفسنجان

کارفرمای اصلی: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت (NIOEC)

شرح کار مختصر پروژه :

–         تدوین دستورالعمل طراحی بر اساس ضوابط ایمنی و امنیت در ایستگاه های پمپاژ

–         تدوین دستورالعمل طراحی بر اساس ضوابط  ایمنی و امنیت در خطوط انتقال فرآورده های نفتی

–         ارزیابی شیوه های تهاجم به تاسیسات

۹- مطالعات مرحله اول  ایمنی و امنیت خط لوله انتقال فرآورده­های نفتی از رفسنجان به امام تقی

کارفرما: شرکت مهندسان مشاور پارس

شرح کار مختصر پروژه :

–         تدوین دستورالعمل طراحی بر اساس ضوابط  ایمنی و امنیت در ایستگاه­های پمپاژ

–         تدوین دستورالعمل طراحی بر اساس ضوابط ایمنی و امنیت در خطوط انتقال فرآورده ­های نفتی

–         ارزیابی شیوه­های تهاجم به تاسیسات۱۰-مطالعات مرحله اول  ایمنی و امنیت پالایشگاه لاوان

 کارفرما : شرکت پالایش نفت لاوان

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه ایمنی و امنیت

–          مطالعات مدیریت بحران آفندی و تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی وقایع و پیآمدها

–          ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین جدول HAZOP

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه۱۱-مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت کارگاهی ایمنی و امنیت پستهای اصلی اهواز ۲ و شمال غرب شرکت سهامی برق منطقه­ای خوزستان

کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه­ای خوزستان

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه ایمنی و امنیت

–         تدوین دستورالعمل مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران آفندی در تاسیسات و شبکه برق در محل پست

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه۱۲-مطالعات مفهومی و طراحی پایه  ایمنی و امنیت پروژه ایستگاه تزریق گاز و تاسیسات فراورش بخش ۱ فاز ۱ سراجه قم

کارفرما: شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی ایمنی و امنیت

–         مطالعات مهندسی پایه  ایمنی و امنیت

–         تدوین دستورالعمل مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

–         مدلسازی وقایع و پیآمدها

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین جدول HAZOP

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه۱۳-مطالعات پایه ایمنی و امنیت تلمبه خانه اشتهارد و تلمبه خانه جنب نیروگاه منتظر قائم

کارفرما: شرکت دریاپالا

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه ایمنی و امنیت

–          مطالعات مدیریت بحران آفندی و تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی وقایع و پیآمده

–          ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین جدول HAZOP 

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه۱۴-مطالعات پایه  ایمنی و امنیت پروژه طراحی پایه خطوط لوله ورودی و مراکز انتقال نفت و تاسیسات ورودی خط لوله شهرهای ملایر-کرمان-ماهشهر-کرمانشاه

کارفرما: پترو فرآیند انرژی

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه  ایمنی و امنیت

–          مطالعات مدیریت بحران آفندی و تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی وقایع و پیآمدها

–          ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین جدول HAZOP

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه۱۵-مطالعات پایه  ایمنی و امنیت طرح توسعه پالایشگاه گاز فراشبند

کارفرما: شرکت چگالش

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه  ایمنی و امنیت

–          مطالعات مدیریت بحران آفندی و تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از ایمنی و امنیت

–          ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین جدول HAZOP

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه۱۶-مطالعات بهسازی لرزه ای و  ایمنی و امنیت ساختمان انفورماتیک سازمان آب و برق خوزستان

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

شرکت همکار: شارین سازه

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی ایمنی و امنیت

–         مطالعات مدیریت بحران و تدوین دستورالعمل

–         مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران بر روی ساختمان انفورماتیک

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–          مرور و ارزیابی مطالعات در حال انجام مقاوم سازی لرزه ای توسط شرکت همکار با توجه به ضوابط پدافند غیر عامل

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح مفهومی

–         اخذ تاییدیه از کارفرما


۱۷-مطالعات مرحله اول  ایمنی و امنیت تاسیسات در دست بهره برداری آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

–         مطالعات مهندسی مفهومی ایمنی و امنیت

–         مطالعات مدیریت بحران و تدوین دستورالعمل

–         مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران آفندی بر روی تاسیسات، چاه­ها، خطوط انتقال و توزیع آب و مراکز تصفیه آب

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح مفهومی

–         اخذ تاییدیه از مدیریت پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران


۱۸-مطالعات ایمنی و امنیت طرح ذخیره سازی گاز در مخزن شوریجه D

کارفرما: شرکت دریاپالا

کارفرما: شرکت مهندسی دریاپالا

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی ایمنی و امنیت

–          مطالعات مدیریت بحران  و تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران آفندی

–          ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین جدول HAZOP

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح مفهومی۱۹-مطالعات  ایمنی و امنیت طرح احداث تاسیسات جدید بالادستی جهت تفکیک / ذخیره سازی انتقال مایعات گازی سراجه قم

کارفرما: دریا پالا

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی ایمنی و امنیت

–          مطالعات مدیریت بحران و تدوین دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری

–          مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران آفندی

–          ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین جدول HAZOP

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح مفهومی۲۰- مطالعات طرح جامع  ایمنی و امنیت منطقه عسلویه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

کارفرما: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مر حله اول و مقدماتی مدیریت بحران در تمام تاسیسات پتروشیمی موجود در منطقه­ی عسلویه

–         تدوین نقشه­های توزیع مخاطرات طبیعی، صنعتی، انسان ساخت در تاسیسات پتروشیمی منطقه­ی عسلویه

–         تدوین سامانه جامع مدیریت بحران در محدوده­ی مورد مطالعه

–         تدوین دستورالعمل­های مدیریت بحران و برنامه­های واکنش در شرایط اضطراری

–         ارزیابی زیست محیطی ناشی کلان منطقه

–         ارزیابی سوانح حاصل از مخاطرات طبیعی در مناطق دریایی و خشکی در محدوده­ی مورد مطالعه

–         مدلسازی وقایع و پیامدهای ناشی از انواع مخاطرات

–         ارزیابی ریسک مخاطرات مختلف و یکسان­سازی نتایج ریسک

–         اخذ تاییدیه از کارفرما۲۱-مطالعات پایه پدافندغیرعامل پروژه احداث مخازن در مراکز انتقال نفت پایطاق و نفت شهر

کارفرما : شرکت تهران پرشیا

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه ایمنی و امنیت

–         مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران 

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه۲۲-مطالعات پدافندغیرعامل ادامه خط لوله سراسری هفتم گاز

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی و پایه  ایمنی و امنیت

–         تدوین دستورالعمل مدیریت بحران

–         تدوین دستورالعمل طراحی بر اساس ضوابط ایمنی و امنیت در ایستگاه های شیر و توپکرانی این نوع از خطوط گاز

–         مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران آفندی

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         تدوین بسته­ی راهکارهای مهندسی در سطح پایه