مقاوم سازی

۱-مطالعات مقاومسازی مدارس بلوک ۱۰ استان تهران


شرح کار مختصر پروژه :

–         شناخت وضعیت موجود و سفارش آزمایش های مقاومت مصالح و نظارت بر انجام آنها

–         مدلسازی عددی ساختمانهای مدارس

–         ارائه راهکارهای مقاوم سازی مناسب هر مدرسه۲-تهیه   شرح کار و بسته پیمان مربوط به انتخاب مشاور عالی جهت پروژه های بهسازی لرزه ای ساختمانها و تاسیسات صنعتی شرکت انتقال گاز ایران

کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران

شرح کار مختصر پروژه :

–        بازدید از کلیه ایستگاههای تقویت فشار گاز در تمام مناطق دهگانه کشور و جمع آوری اطلاعات سازه ای از هر ایستگاه

–        تهیه چک لیستهای ارزیابی سریع جهت ارزیابی سریع سازه های موجود در ایستگاهها

–        تکمیل چک لیستها برای هر سازه موجود در هر ایستگاه تقویت فشار گاز بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از بازدید

–        تعیین وضعیت آسیب پذیری هر سازه در برابر زلزله و نیاز یا عدم نیاز آن به بهسازی لرزه ای

–        تعیین احجام مورد نیاز برای مطالعه بهسازی لرزه ای در هر منطقه عملیاتی

–         تهیه شرح کار و بسته پیمان و احجام قیمت جهت برگزاری مناقصه و تعیین مشاور عالی بهسازی لرزه ای

۳-انجام خدمات مطالعات آسیب شناسی و بهسازی کاخ گلستان


کارفرما : میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرح کار مختصر پروژه :

–         شناخت وضعیت موجود و تدوین و اجرای آزمایشهای خاص مصالح بنایی بر اساس استانداردهای بین المللی

–         مدلسازی عددی به روشهای المان محدود و مجزا  discrete element و تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه

–         تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکارهای مقاوم سازی مناسب ابنیه تاریخی

۴-مطالعات بهسازی لرزه ای، افزایش بار ترافیکی و عبور و مرور وسایط نقلیه، محاسبات هیدرولیکی و ارایه طرح مقاوم سازی برای پل های تاریخی لاهیجان ، تمیجان ، تجن گوگه و نیاکو در استان گیلان


کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان

شرح کار مختصر پروژه :

–         شناخت وضعیت موجود و شتدوین و اجرای آزمایشهای خاص مصالح بنایی بر اساس استانداردهای بین المللی

–         مدلسازی عددی به روشهای المان محدود و مجزا  discrete element و تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه برای بارهای لرزه ای و ترافیکی

–         انجام محاسبات هیدرولیکی برای محل پایه پلها

–         تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکارهای مقاوم سازی مناسب ابنیه تاریخی۵-مطالعات مقاومسازی و بهسازی لرزه ای ایستگاه های تقلیل فشار گاز شماره ۳ شهر ری و نیروگاه برق منتظر قائم

کارفرما : شرکت گاز استان تهران

شرح کار مختصر پروژه :

–         بازدید از ایستگاهها و جمع آوری اطلاعات سازه ای و تدوین آزمایشهای مورد نیاز و نیز نظارت بر انجام آنها

–         مدلسازی عددی و تحلیل دینامیکی لرزه ای کلیه سازه های موجود در هر ایستگاه

–         مدلسازی عددی و تحلیل دینامیکی لرزه ای کلیه فونداسیون لوله ها و تجهیزات موجود در ایستگاهها

–         تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه طرح بهسازی لرزه ای برای هر سازه و تجهیز

۶-بررسی اثرات زلزله منجیل بر روی سازه پل تاریخی لوشان در استان گیلان و ارایه راهکار مقاوم سازی آن در برابر با زلزله و عبور وسایط نقلیه و انجام محاسبات هیدرولیکی و بررسی رسوب گذاری رودخانه شاهرود در محل پل لوشان


کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان

شرح کار مختصر پروژه :

–         شناخت وضعیت موجود و تدوین و اجرای آزمایشهای خاص مصالح بنایی بر اساس استانداردهای بین المللی

–         مدلسازی عددی به روشهای المان محدود و مجزا  discrete element و تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه برای بارهای لرزه ای و ترافیکی

–         انجام محاسبات هیدرولیکی و رسوب گذاری برای محل پایه پل

–         تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکارهای مقاوم سازی مناسب ابنیه تاریخی۷-مطالعات فازهای اول و دوم مقاوم سازی لرزه ای و هیدرولیکی سد کریت (بلندترین سد مصالح بنایی جهان با ۶۰ متر ارتفاع) در طبس


کارفرما : سازمان آب منطقه ای استان یزد (تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)

شرح کار مختصر پروژه :

–         شناخت وضعیت موجود و تدوین و اجرای آزمایشهای خاص مصالح بنایی بر اساس استانداردهای بین المللی

–         مدلسازی عددی به روشهای المان محدود و مجزا  discrete element و تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه

–         تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکارهای مقاوم سازی مناسب ابنیه تاریخی۸-مطالعات فاز صفر بهسازی وضع موجود پل تاریخی مشیر بر روی رودخانه دالکی در استان بوشهر


کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر

شرح کار مختصر پروژه :

–         بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت موجود سازه پل و شرایط آسیب پذیری آن

–         تعیین کیفی نقاط ضعف سازه ای و هیدرولیکی

–         ارائه راهکارهای اولیه جهت استحکام بخشی و علاج دهی سریع۹-مطالعات فاز صفر بهسازی لرزه ای و کنترل نشست کاخ سبز واقع در مجموعه کاخ سعدآباد


کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

شرح کار مختصر پروژه :

–         بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت موجود سازه کاخ و شرایط آسیب پذیری آن

–         تعیین کیفی نقاط ضعف سازه ای

–         ارائه راهکارهای اولیه جهت استحکام بخشی و علاج دهی سریع۱۰-مطالعات فاز صفر کنترل نشست سر در مسجد جامع قزوین


کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین

شرح کار مختصر پروژه :

–         بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت موجود سازه کاخ و شرایط آسیب پذیری آن

–         تعیین کیفی نقاط ضعف سازه ای

–         ارائه راهکارهای اولیه جهت استحکام بخشی و علاج دهی سریع۱۱-بررسی آسیب پذیری لرزه ای و مطالعه خستگی پل حافظ تهران در برابر بار ترافیک


کارفرما : شهرداری تهران

 مدیر پروژه : دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

شرح کار مختصر پروژه :

–         شناخت وضعیت موجود و سفارش آزمایش های مقاومت مصالح و نظارت بر انجام آنها

–         مدلسازی عددی سازه پل و انجام تحلیل لرزه ای

–         انجام تحلیل خستگی اتصالات پل

–         ارائه راهکارهای مقاوم سازی مناسب