سازه های دریایی

۱-طرح مفهومی جکت سکوی نفتی هنگام

کارفرما : شرکت مهندسی صف رزموند

شرح کار مختصر پروژه :

–         ارائه ۸ گزینه اولیه از جکت سکوی WHP2 به منظور کاهش وزن نهایی آن جهت امکان lift با تجهیزات موجود کارفرما

–         انجام آنالیزهای اولیه (مربوط به نصب و حالت درجا) بر روی ۴ عدد گزینه های ارائه شده و تعیین وزن نهایی در هر گزینه

–         بررسی راهکارهای مختلف جهت lift جکت و ارائه گزارش توجیهی طرح۲-مطالعات نوسازی سازه و معماری سکوهای میدان نفتی فروزان شامل سکوهای FX, FY, FZ, F15, F16, BX1, BZ1 و پلهای رابط

کارفرما : شرکت راهبردهای هوشمند

شرح کار مختصر پروژه :

–        بازدید کامل از سکوها و برداشت دقیق وضع موجود، تهیه نقشه های AS-Built سازه ای و نظارت بر آزمایشهای متریال

–        مدلسازی عددی و بارگذاری کامل سکوها و پلهای رابط براساس مدارک موجود و برداشتهای انجام شده در سایت

–        طراحی معماری و سازه ای اتاقهای کنترل، برق وکارگاههای جدید مورد نظر بر روی عرشه سکوها

–        طراحی معماری و سازه ای LQ های جدید ۲۰ و ۴۰ مربوط به سکوهای FX, FY

–        تعیین نقاط آسیب پذیر و طراحی تفصیلی مربوط به افزایش ظرفیت سکوها

–        طراحی تفصیلی بهسازی پلهای دسترسی و سکوهای میانی و مشعل

–        مدلسازی انفجار فرآیندی بر روی سکوها و تخمین اثرات آن

–        طراحی دیواره های آتش و انفجار در سکوهای مختلف۳-طراحی مراحل Feed / Detail سکوهای دریایی فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی


کارفرمای اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

مدیر پروژه : شرکت ناموران و سازه صنعت پریس

شرح کار مختصر پروژه :

–         طراحی مهندسی پایه سازه ای در کنار مدیر پروژه طرح

–         طراحی مهندسی تفصیلی سازه ای سکوها۴-آنالیز سازه سکوهای سه پایه فاز ۱۳ پارس جنوبی

کارفرمای اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

مدیر پروژه : شرکت پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل

                           شرح کار مختصر پروژه :

–         مرور طراحی مهندسی پایه سازه ای

–         انجام کلیه آنالیزهای سازه ای حالت درجا و نصب سکوهای FSP13A, FSP13B, FSP13C, FSP13D

–         طراحی سازه ای و ارائه کلیه مدارک و نقشه های مهندسی تفضیلی جکت و مشعل سکوها

–         ارائه نقشه های نصب و lift سکوها۵-طراحی سازه­ای مرحله Detail عرشه سکوهای حفاری W0, W4 واقع در حوزه نفتی رشادت (خلیج فارس)


کارفرمای اصلی : شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه : شرکت پژوهش صنعت نفت (صدرا)

شرح کار مختصر پروژه :

–         مرور طراحی مهندسی پایه سازه ای

–         انجام کلیه آنالیزهای سازه ای حالت درجا و نصب سکو

–         طراحی سازه ای و ارائه کلیه مدارک و نقشه های مهندسی تفضیلی رو سازه سکوها

–         طراحی دیواره های آتش و انفجار در سکوهای سرچاهی بر اساس الزامات ایمنی۶-طراحی معماری مرحله Detail عرشه سکوهای حفاری W0, W4 سکوی مسکونی Q4 و سکوی بهره برداری P4 واقع در حوزه نفتی رشادت (خلیج فارس)


کارفرمای اصلی : شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه : شرکت پژوهش صنعت نفت (صدرا)

شرح کار مختصر پروژه :

–         طراحی معماری اتاقهای برق و کنترل سکوهای سرچاهی W0, W4 و تولیدی  P4

–         طراحی معماری اتاقهای تعمیرات برق، ابزار دقیق و مکانیک بر روی سکوهای سرچاهی W0, W4 و تولیدی  P4

–         طراحی معماری سکوی سکونتی Q4 به ظرفیت ۴۰ نفر۷-طراحی سازه­ای پروژه بازسازی و نوسازی سکوهای حوزه نفتی سیری شامل سکوهای ایلام و نصر و نصرت DPA, DPB, DPC, DPD, DPE, DPF, DPG


کارفرمای اصلی : شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه : موسسه دریا ساحل (قرب نوح)

شرح کار مختصر پروژه :

–         بازدید کامل از سکوها و برداشت دقیق وضع موجود، تهیه نقشه های AS-Built سازه ای و نظارت بر آزمایشهای متریال

–         طراحی تفصیلی بهسازی سکوهای سرچاهی براساس افزایش ظرفیت مورد نظر

–         طراحی تفصیلی بهسازی سکوی سکونتی ایلام براساس افزایش ظرفیت مورد نظر

–         طراحی تفصیلی بهسازی پلهای دسترسی و سکوی مشعل

–         طراحی دیواره های آتش و انفجار در سکوها بر اساس الزامات ایمنی۸-طراحی تفصیلی سکوی لایه نفتی پارس جنوبی شامل طراحی سازه­ای و معماری سکوی SPOL


کارفرمای اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

مدیر پروژه : شرکت مهندسی عمید –  شرکت صنایع فراساحل (صف)

شرح کار مختصر پروژه :

–         انجام کلیه آنالیزهای سازه ای حالت درجا و نصب سکو

–         طراحی سازه ای و ارائه کلیه مدارک و نقشه های مهندسی تفضیلی رو سازه

–         طراحی معماری اتاقهای برق و کنترل سکو

–         طراحی سیستم تهویه HVAC

–         طراحی دیواره های آتش در سکو بر اساس الزامات ایمنی

–         طراحی سیستم ها و تجهیزات ایمنی سکو

–         مهندسی خرید تجهیزات سازه، معماری ، HVAC، ایمنی۹-خدمات طراحی تفضیلی و مهندسی سازه و معماری پروژه EPCI سکوهای هنگام


کارفرمای اصلی: شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه: شرکت راهبردهای هوشمند

شرح کار مختصر پروژه :

–         بررسی و مرور فنی مدارک پایه مهندسی سازه و تعیین تغییرات مهندسی در مرحله تفضیلی

–         مدلسازی عددی و بارگذاری کامل سکوهای WHP1, WHP2, WHP3

–         انجام کلیه آنالیزهای سازه ای حالت درجا و نصب سکوها

–         طراحی سازه ای و ارائه کلیه مدارک و نقشه های مهندسی تفضیلی رو سازه سکوهای مزبور

–         ارائه طرح معماری پایه و تفضیلی کلیه اتاقهای موجود بر روی روسازه ها

–         طراحی اولیه skid way برای بارگیری سکوها در یارد ساخت سکو۱۰-خدماتطراحی تفضیلی بخش سازه پروژه تعویض جرثقیلهای سکوهای سلمان


کارفرمای اصلی: شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیر پروژه: شرکت فاتح صنعت کیمیا

شرح کار مختصر پروژه :

–         بازدید کامل از سکوها و برداشت دقیق وضع موجود، تهیه نقشه های AS-Built سازه ای و نظارت بر تستهای متریال و جوش

–         مدلسازی عددی سکوهای DPP, FPP, NGP, NPP, Q2, SK1 در حوزه نفتی سلمان

–         بارگذاری کامل سکوها بر اساس مدارک طراحی و تغییرات صورت گرفته در سالهای قبل

–         اعمال بارگذاری جرثقیلهای قدیم و جدید و بررسی تاثیر افزایش بار بر روی سازه سکوها

–         تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه طرح مقاومسازی سکوها ناشی افزایش ظرفیت جرثقیل۱۱-مطالعات مفهومی آبگیر مجتمع پتروشیمی پردیس


کارفرما: شرکت پتروشیمی پردیس

شرح کار مختصر پروژه :

–         بررسی و آسیب­شناسی میدانی از وضعیت موجود تاسیسات آبگیر پتروشیمی پردیس

–         مرور مطالعات فنی گذشته و برآورد آب مورد نیاز برای طرح­های توسعه

–         ساخت و اجرای مدل فیزیکی (شبیه­سازی آزمایشگاهی) از حوضچه و تغییرات ممکن بر روی آن با فلسفه­ی احداث پمپ­های جدید در سناریوهای مختلف برداشت

–         اجرای مدل عددی در سناریوهای مختلف تغییرات فلسلفه برداشت آب از حوضچه

–         تدوین مجموعه راهکارهای مفهومی برای ارتقاء ظرفیت برداشت از حوضچه