ایمنی،امنیت ومدیریت بحران

۱-انجام مطالعات و تهیه برنامه ایمنی و امنیت  منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

کارفرمای اصلی: سازمان منطقه­ی ویژه­ی اقتصادی انرژی پارس

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی جامع پدافند  ایمنی و امنیت در سطح نواحی پارس یک و دو و طراحی پارس سه

–         تهیه برنامه ایمنی و امنیت  در سطح جامع

–         مدلسازی وقایع و پیآمدهای ناشی از بحران آفندی

–         ارزیابی ریسک تهاجم

–         تبیین دستورالعمل­های جامع و ضوابط فنی و مدیریتی برای مقابله با پیآمدها و آسیب­های ناشی از بروز مخاطرات آفندی


۲-انجام مطالعات و طراحی ایمنی و امنیت طرح احداث مخزنگاه جمال احمد بندرعباس
کارفرما :

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی مفهومی، پایه و تفصیلی ایمنی و امنیت

–         تدوین دستورالعمل ایمنی و امنیت

–         مدلسازی وقایع و پیآمدها

–         ارزیابی ریسک

–         تعیین خسارات 

–         تدوین راهکارهای ایمنی و امنیت در سطح مهندسی مفهومی، پایه و تفصیلی
۳-انجام  مطالعات و طراحی  ایمنی و امنیت طرح احداث مخزنگاه جمال احمد بندرعباس

کارفرمای اصلی: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت(NIOEC)

کارفرما : شرکت دریا پالا

شرح کار مختصر پروژه :

–         مطالعات مهندسی پایه  ایمنی و امنیت

–         تدوین دستورالعمل مدیریت

–         مدلسازی وقایع و پیآمدها

–         ارزیابی ریسک

–         تدوین جدول HAZOP

–         تهیه بسته­ی راهکارها در سطح مهندسی پایه

۴-طراحی ساختمان تاسیسات اداری اراک

کارفرما : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شرح کار مختصر پروژه :

–         طراحی ساختمان مرکز پشتیبانی سامانه هوشمند سوخت

–         طراحی تاسیسات مورد استفاده در مرکز داده

–         تدوین راهکارهای پدافند غیر عامل در سطوح مفهومی، پایه و تفصیلی

–         اجرای مراحل حقوقی اخذ جواز ساخت ساختمان از مراجع ذیصلاح شهر اراک

–         اجرای عملیات نقشه­برداری و مطالعات ژئوتکنیک با استفاده از عقد قرارداد با مشاوران خدمات جنبی

–         نظارت بر حسن اجرای عملیات مشاوران خدمات جنبی و مدارک تولیدی ایشان۵- انجام خدمات مطالعات مفهومی  ایمنی و امنیت شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

کارفرما: شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

شرح کار مختصر پروژه :

–         مدلسازی وقایع و پیآمدها

–         ارزیابی ریسک

–         تدوین راهکارهای ایمنی و امنیت در سطح مفهومی
۶-مطالعات مفهومی ایمنی و امنیت منطقه دو عملیات انتقال گاز

کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران

شرح کار مختصر پروژه :

–         مدلسازی وقایع و پیآمدها

–         ارزیابی ریسک

–         تدوین راهکارهای ایمنی و امنیت در سطح مفهومی
۷-مدلسازی پیامدهای منجر به انفجار، حریق و نشر مواد سمی در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی فازهای ۱ الی ۱۰


کارفرما: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرح کار مختصر پروژه :

–         بازدید فنی و ارزیابی حضوری از سامانه ایمنی پالایشگاه­های گازی

–         ارزیابی مخاطرات منجر به مخاطرات بزرگ مقیاس در تاسیسات پالایشگاه های گازی

–         شبیه سازی مخاطرات و پیآمدهای مختلف منجر به وقایع بزرگ مقیاس

–         تدوین نقشه های نواحی مخاطره آمیز و تبیین خسارات