مقاوم سازی

۱-انجام خدمات مطالعات آسیب شناسی و بهسازی کاخ صاحبقرانیه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

کارفرما : میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

موضوع پروژه :

–         جمع آوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود کاخ صاحبقرانیه

–         تحلیل کیفی و کمی آسیب پذیری ساختمان

–         شناسایی و تشریح تکنیک های گوناگون و معتبر سازه ای در خصوص رفع آسیب های شناسایی شده

–         تهیه بسته راهکارهای مقاوم سازی در قالب چند گزینه مختلف

–         طراحی تفصیلی از راهکارهای منتخب و تایید شده­ کارفرما