ارزش ها

بیانیه ارزشهای شرکت مهندسین مشاور سدره سازه پارس

الف ارزشهای شرکت مهندسین مشاور سدره سازه پارس در حوزه برون سازمانی

 •   تمرکز و تاکید بر حفظ منافع و مصالح ملی در اخذ، مدیریت و انجام پروژه های مهندسی و حداکثر تلاش برای تحقق تعهدات کاری و تامین اهداف کلان و عالیه پروژه ها با جلب رضایت حداکثری کلیه ذینفعان 
 • تاکید بر حفظ و توسعه ارزشهای انسانی، اخلاقی و دینی حاکم بر جامعه در تعامل با طرفهای ذی نفع و ترویج این ارزشها از طریق صداقت در ارائه خدمات، تلفیق تخصص با تعهد کاری و توجه به اخلاق حرفه ای
 • تاکید به رعایت اصل مشتری مداری و توجه به برقراری تعامل و ارتباطات سازنده، پویا و اثربخش با کارفرمایان و سایر طرفهای ذی نفع شرکت و در عین حال پرهیز از ایجاد ارتباطات غیر سازنده و مخرب
 • تلاش برای حفظ محیط زیست و توسعه و بهبود شرایط آن و همچنین رعایت استانداردهای زیست محیطی در فرایند انجام مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های شرکت
 •  تاکید همیشگی بر کیفیت و ایجاد فرهنگ کیفیت مدار در تمامی سطوح سازمان و جلوگیری از تحمیل محدودیتهای مالی و زمانی پروژه ها بر کیفیت ارائه خدمات
 •   اهتمام به فعالیتهای غیر انتفاعی ، حرفهای و علمی در سطح جامعه مهندسی از طریق حضور فعال و حمایت از انجمنها و همایشهای تخصصی و حرفهای و مشارکت در تهیه و تدوین استانداردها و منابع علمی
 •   تاکید بر فعالیتهای عام المنفعه در سطح جامعه و ترویج این فرهنگ در سطح شرکت و تشویق کارکنان به حمایت از اقداماتی نظیر مدرسه سازی، حمایت از اقشار محروم جامعه و نیازمندان و سایر امور خیریه

 ب ارزشهای شرکت مهندسین مشاور سدره سازه پارس در حوزه درون سازمانی

 •  برنامه ریزی و تاکید بر ارتقای فرهنگ کار و تلاش در تمامی سطوح سازمان، تشویق کارکنان پرتلاش و تقبیح کم تلاشی
 •   توجه و ارزش نهادن به رشد علمی و تخصصی کارکنان و انتقال صمیمانه و سیستماتیک دانش و تجربیات همکاران به یکدیگر و در جهت رشد و بالندگی شرکت
 •   ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب برای ایجاد فضای کاری سالم و پویا برای کلیه کارکنان، بویژه بانوان همکار شرکت
 •  تعلق خاطر و احساس مسؤولیت نسبت به تمامی جنبه های روحی و روانی کارکنان علاوه بر جنبه های کاری و حرفه ای، شامل توجه به مسائل و مشکلات فردی و خانوادگی و همیاری برای رفع آنها و تامین نیازهای مادی و معنوی در حد توان
 •  برنامه ریزی و تاکید بر ارتقای سلامت روحی و جسمی، ایمنی و بهداشت محیط کار و سایر جنبه های موثر بر کیفیت سرمایه های اجتماعی سازمان
 •   ترویج و توسعه ارزشهای اخلاقی، دینی و حرفه ای در تمامی سطوح سازمان نظیر لزوم رعایت صداقت در انجام کارها، احترام متقابل همکاران، پرهیز از ریاکاری، تاکید بر رعایت شعائر اسلامی و حفظ انسجام سازمانی و پرهیز از بد اخلاقی ها، اقدامات مخرب و غیر سازنده در محیط کاری
 •  حمایت و تاکید بر ایجاد شرایط فرهنگی و سازمانی مناسب برای کارهای گروهی، مدیریت مشارکتی، ارائه پیشنهادهای بهبود در تمامی سطوح سازمانی توسط کارکنان، مسؤولیت پذیری همکاران، تعهد کاری بالا و پاسخگویی در قبال اختیارات تفویض شده
 • پرهیز از نگاه ماشینی، ابزاری و مادی به کارکنان و همکاران شرکت و تاکید بر توسعه سرمایه های انسانی سازمان در فرهنگ، ساختار و فرآیندهای سازمان
 •  برنامه ریزی و تاکید بر ارتقای امنیت شغلی کارکنان متخصص و دانش گر سازمان از طریق تامین نیازهای مادی و معنوی کارکنان و ایجاد بستر کاری مناسب و رو به رشد برای ارتقای مسیر شغلی کارکنان